Lata Wata Data

1068. Water Moisture Level: 0

1067. Water Moisture Level: 0

1066. Water Moisture Level: 0

1065. Water Moisture Level: 0

1064. Water Moisture Level: 0

1063. Water Moisture Level: 0

1062. Water Moisture Level: 0

1061. Water Moisture Level: 0

1060. Water Moisture Level: 0

1059. Water Moisture Level: 0

1058. Water Moisture Level: 0

1057. Water Moisture Level: 0

1056. Water Moisture Level: 0

1055. Water Moisture Level: 0

1054. Water Moisture Level: 0

1053. Water Moisture Level: 0

1052. Water Moisture Level: 0

1051. Water Moisture Level: 0

1050. Water Moisture Level: 0

1049. Water Moisture Level: 0

1048. Water Moisture Level: 0

1047. Water Moisture Level: 0

1046. Water Moisture Level: 0

1045. Water Moisture Level: 0

1044. Water Moisture Level: 0

1043. Water Moisture Level: 0

1042. Water Moisture Level: 0

1041. Water Moisture Level: 0

1040. Water Moisture Level: 0

1039. Water Moisture Level: 0

1038. Water Moisture Level: 0

1037. Water Moisture Level: 0

1036. Water Moisture Level: 0

1035. Water Moisture Level: 0

1034. Water Moisture Level: 0

1033. Water Moisture Level: 0

1032. Water Moisture Level: 0

1031. Water Moisture Level: 0

1030. Water Moisture Level: 0

1029. Water Moisture Level: 0

1028. Water Moisture Level: 0

1027. Water Moisture Level: 0

1026. Water Moisture Level: 0

1025. Water Moisture Level: 0

1024. Water Moisture Level: 0

1023. Water Moisture Level: 0

1022. Water Moisture Level: 0

1021. Water Moisture Level: 0

1020. Water Moisture Level: 0

1019. Water Moisture Level: 0

1018. Water Moisture Level: 0

1017. Water Moisture Level: 0

1016. Water Moisture Level: 0

1015. Water Moisture Level: 0

1014. Water Moisture Level: 0

1013. Water Moisture Level: 0

1012. Water Moisture Level: 0

1011. Water Moisture Level: 0

1010. Water Moisture Level: 0

1009. Water Moisture Level: 0

1008. Water Moisture Level: 0

1007. Water Moisture Level: 0

1006. Water Moisture Level: 0

1005. Water Moisture Level: 0

1004. Water Moisture Level: 0

1003. Water Moisture Level: 0

1002. Water Moisture Level: 0

1001. Water Moisture Level: 0

1000. Water Moisture Level: 0

999. Water Moisture Level: 0

998. Water Moisture Level: 0

997. Water Moisture Level: 0

996. Water Moisture Level: 0

995. Water Moisture Level: 0

994. Water Moisture Level: 0

993. Water Moisture Level: 0

992. Water Moisture Level: 0

991. Water Moisture Level: 0

990. Water Moisture Level: 0

989. Water Moisture Level: 0

988. Water Moisture Level: 0

987. Water Moisture Level: 0

986. Water Moisture Level: 0

985. Water Moisture Level: 0

984. Water Moisture Level: 0

983. Water Moisture Level: 0

982. Water Moisture Level: 0

981. Water Moisture Level: 0

980. Water Moisture Level: 0

979. Water Moisture Level: 0

978. Water Moisture Level: 0

977. Water Moisture Level: 0

976. Water Moisture Level: 0

975. Water Moisture Level: 0

974. Water Moisture Level: 0

973. Water Moisture Level: 0

972. Water Moisture Level: 0

971. Water Moisture Level: 0

970. Water Moisture Level: 0

969. Water Moisture Level: 0

968. Water Moisture Level: 0

967. Water Moisture Level: 0

966. Water Moisture Level: 0

965. Water Moisture Level: 0

964. Water Moisture Level: 0

963. Water Moisture Level: 0

962. Water Moisture Level: 0

961. Water Moisture Level: 0

960. Water Moisture Level: 0

959. Water Moisture Level: 0

958. Water Moisture Level: 0

957. Water Moisture Level: 0

956. Water Moisture Level: 0

955. Water Moisture Level: 0

954. Water Moisture Level: 0

953. Water Moisture Level: 0

952. Water Moisture Level: 0

951. Water Moisture Level: 0

950. Water Moisture Level: 0

949. Water Moisture Level: 0

948. Water Moisture Level: 0

947. Water Moisture Level: 0

946. Water Moisture Level: 0

945. Water Moisture Level: 0

944. Water Moisture Level: 0

943. Water Moisture Level: 0

942. Water Moisture Level: 0

941. Water Moisture Level: 0

940. Water Moisture Level: 0

939. Water Moisture Level: 0

938. Water Moisture Level: 0

937. Water Moisture Level: 0

936. Water Moisture Level: 0

935. Water Moisture Level: 0

934. Water Moisture Level: 0

933. Water Moisture Level: 0

932. Water Moisture Level: 0

931. Water Moisture Level: 0

930. Water Moisture Level: 0

929. Water Moisture Level: 0

928. Water Moisture Level: 0

927. Water Moisture Level: 0

926. Water Moisture Level: 0

925. Water Moisture Level: 0

924. Water Moisture Level: 1

923. Water Moisture Level: 1

922. Water Moisture Level: 2

921. Water Moisture Level: 4

920. Water Moisture Level: 5

919. Water Moisture Level: 6

918. Water Moisture Level: 8

917. Water Moisture Level: 9

916. Water Moisture Level: 11

915. Water Moisture Level: 13

914. Water Moisture Level: 15

913. Water Moisture Level: 17

912. Water Moisture Level: 20

911. Water Moisture Level: 22

910. Water Moisture Level: 25

909. Water Moisture Level: 27

908. Water Moisture Level: 30

907. Water Moisture Level: 32

906. Water Moisture Level: 34

905. Water Moisture Level: 37

904. Water Moisture Level: 39

903. Water Moisture Level: 41

902. Water Moisture Level: 43

901. Water Moisture Level: 46

900. Water Moisture Level: 48

899. Water Moisture Level: 16

898. Water Moisture Level: 16

897. Water Moisture Level: 159

896. Water Moisture Level: 159

895. Water Moisture Level: 159

894. Water Moisture Level: 0

893. Water Moisture Level: 0

892. Water Moisture Level: 0

891. Water Moisture Level: 0

890. Water Moisture Level: 165

889. Water Moisture Level: 165

888. Water Moisture Level: 165

887. Water Moisture Level: 165

886. Water Moisture Level: 165

885. Water Moisture Level: 165

884. Water Moisture Level: 165

883. Water Moisture Level: 165

882. Water Moisture Level: 165

881. Water Moisture Level: 165

880. Water Moisture Level: 165

879. Water Moisture Level: 165

878. Water Moisture Level: 165

877. Water Moisture Level: 165

876. Water Moisture Level: 165

875. Water Moisture Level: 165

874. Water Moisture Level: 165

873. Water Moisture Level: 165

872. Water Moisture Level: 165

871. Water Moisture Level: 165

870. Water Moisture Level: 165

869. Water Moisture Level: 165

868. Water Moisture Level: 165

867. Water Moisture Level: 165

866. Water Moisture Level: 165

865. Water Moisture Level: 165

864. Water Moisture Level: 165

863. Water Moisture Level: 165

862. Water Moisture Level: 165

861. Water Moisture Level: 165

860. Water Moisture Level: 165

859. Water Moisture Level: 165

858. Water Moisture Level: 165

857. Water Moisture Level: 0

856. Water Moisture Level: 0

855. Water Moisture Level: 0

854. Water Moisture Level: 0

853. Water Moisture Level: 0

852. Water Moisture Level: 0

851. Water Moisture Level: 0

850. Water Moisture Level: 0

849. Water Moisture Level: 0

848. Water Moisture Level: 0

847. Water Moisture Level: 0

846. Water Moisture Level: 0

845. Water Moisture Level: 0

844. Water Moisture Level: 0

843. Water Moisture Level: 0

842. Water Moisture Level: 0

841. Water Moisture Level: 0

840. Water Moisture Level: 0

839. Water Moisture Level: 0

838. Water Moisture Level: 0

837. Water Moisture Level: 0

836. Water Moisture Level: 0

835. Water Moisture Level: 0

834. Water Moisture Level: 0

833. Water Moisture Level: 0

832. Water Moisture Level: 0

831. Water Moisture Level: 0

830. Water Moisture Level: 0

829. Water Moisture Level: 0

828. Water Moisture Level: 0

827. Water Moisture Level: 0

826. Water Moisture Level: 0

825. Water Moisture Level: 0

824. Water Moisture Level: 0

823. Water Moisture Level: 0

822. Water Moisture Level: 0

821. Water Moisture Level: 0

820. Water Moisture Level: 0

819. Water Moisture Level: 0

818. Water Moisture Level: 0

817. Water Moisture Level: 0

816. Water Moisture Level: 0

815. Water Moisture Level: 0

814. Water Moisture Level: 0

813. Water Moisture Level: 0

812. Water Moisture Level: 0

811. Water Moisture Level: 0

810. Water Moisture Level: 0

809. Water Moisture Level: 0

808. Water Moisture Level: 0

807. Water Moisture Level: 0

806. Water Moisture Level: 0

805. Water Moisture Level: 0

804. Water Moisture Level: 0

803. Water Moisture Level: 0

802. Water Moisture Level: 0

801. Water Moisture Level: 0

800. Water Moisture Level: 0

799. Water Moisture Level: 0

798. Water Moisture Level: 0

797. Water Moisture Level: 167

796. Water Moisture Level: 167

795. Water Moisture Level: 167

794. Water Moisture Level: 167

793. Water Moisture Level: 167

792. Water Moisture Level: 167

791. Water Moisture Level: 167

790. Water Moisture Level: 167

789. Water Moisture Level: 167

788. Water Moisture Level: 167

787. Water Moisture Level: 167

786. Water Moisture Level: 166

785. Water Moisture Level: 166

784. Water Moisture Level: 166

783. Water Moisture Level: 166

782. Water Moisture Level: 166

781. Water Moisture Level: 166

780. Water Moisture Level: 166

779. Water Moisture Level: 167

778. Water Moisture Level: 167

777. Water Moisture Level: 167

776. Water Moisture Level: 167

775. Water Moisture Level: 167

774. Water Moisture Level: 167

773. Water Moisture Level: 167

772. Water Moisture Level: 167

771. Water Moisture Level: 167

770. Water Moisture Level: 168

769. Water Moisture Level: 167

768. Water Moisture Level: 167

767. Water Moisture Level: 168

766. Water Moisture Level: 167

765. Water Moisture Level: 168

764. Water Moisture Level: 168

763. Water Moisture Level: 168

762. Water Moisture Level: 167

761. Water Moisture Level: 167

760. Water Moisture Level: 167

759. Water Moisture Level: 167

758. Water Moisture Level: 167

757. Water Moisture Level: 167

756. Water Moisture Level: 167

755. Water Moisture Level: 167

754. Water Moisture Level: 167

753. Water Moisture Level: 167

752. Water Moisture Level: 167

751. Water Moisture Level: 167

750. Water Moisture Level: 167

749. Water Moisture Level: 167

748. Water Moisture Level: 167

747. Water Moisture Level: 167

746. Water Moisture Level: 167

745. Water Moisture Level: 167

744. Water Moisture Level: 167

743. Water Moisture Level: 167

742. Water Moisture Level: 167

741. Water Moisture Level: 167

740. Water Moisture Level: 167

739. Water Moisture Level: 167

738. Water Moisture Level: 167

737. Water Moisture Level: 167

736. Water Moisture Level: 167

735. Water Moisture Level: 167

734. Water Moisture Level: 167

733. Water Moisture Level: 167

732. Water Moisture Level: 167

731. Water Moisture Level: 167

730. Water Moisture Level: 167

729. Water Moisture Level: 167

728. Water Moisture Level: 167

727. Water Moisture Level: 167

726. Water Moisture Level: 167

725. Water Moisture Level: 167

724. Water Moisture Level: 167

723. Water Moisture Level: 167

722. Water Moisture Level: 167

721. Water Moisture Level: 167

720. Water Moisture Level: 167

719. Water Moisture Level: 167

718. Water Moisture Level: 167

717. Water Moisture Level: 168

716. Water Moisture Level: 167

715. Water Moisture Level: 167

714. Water Moisture Level: 167

713. Water Moisture Level: 168

712. Water Moisture Level: 168

711. Water Moisture Level: 168

710. Water Moisture Level: 167

709. Water Moisture Level: 167

708. Water Moisture Level: 167

707. Water Moisture Level: 167

706. Water Moisture Level: 167

705. Water Moisture Level: 167

704. Water Moisture Level: 167

703. Water Moisture Level: 167

702. Water Moisture Level: 167

701. Water Moisture Level: 167

700. Water Moisture Level: 167

699. Water Moisture Level: 167

698. Water Moisture Level: 167

697. Water Moisture Level: 167

696. Water Moisture Level: 167

695. Water Moisture Level: 167

694. Water Moisture Level: 167

693. Water Moisture Level: 167

692. Water Moisture Level: 167

691. Water Moisture Level: 167

690. Water Moisture Level: 167

689. Water Moisture Level: 167

688. Water Moisture Level: 167

687. Water Moisture Level: 167

686. Water Moisture Level: 167

685. Water Moisture Level: 167

684. Water Moisture Level: 167

683. Water Moisture Level: 167

682. Water Moisture Level: 167

681. Water Moisture Level: 167

680. Water Moisture Level: 167

679. Water Moisture Level: 167

678. Water Moisture Level: 167

677. Water Moisture Level: 167

676. Water Moisture Level: 167

675. Water Moisture Level: 167

674. Water Moisture Level: 167

673. Water Moisture Level: 167

672. Water Moisture Level: 167

671. Water Moisture Level: 167

670. Water Moisture Level: 167

669. Water Moisture Level: 167

668. Water Moisture Level: 167

667. Water Moisture Level: 167

666. Water Moisture Level: 167

665. Water Moisture Level: 167

664. Water Moisture Level: 167

663. Water Moisture Level: 167

662. Water Moisture Level: 167

661. Water Moisture Level: 167

660. Water Moisture Level: 167

659. Water Moisture Level: 167

658. Water Moisture Level: 167

657. Water Moisture Level: 168

656. Water Moisture Level: 167

655. Water Moisture Level: 167

654. Water Moisture Level: 168

653. Water Moisture Level: 167

652. Water Moisture Level: 168

651. Water Moisture Level: 168

650. Water Moisture Level: 167

649. Water Moisture Level: 167

648. Water Moisture Level: 167

647. Water Moisture Level: 167

646. Water Moisture Level: 167

645. Water Moisture Level: 167

644. Water Moisture Level: 167

643. Water Moisture Level: 167

642. Water Moisture Level: 167

641. Water Moisture Level: 167

640. Water Moisture Level: 167

639. Water Moisture Level: 167

638. Water Moisture Level: 167

637. Water Moisture Level: 167

636. Water Moisture Level: 167

635. Water Moisture Level: 167

634. Water Moisture Level: 167

633. Water Moisture Level: 167

632. Water Moisture Level: 167

631. Water Moisture Level: 167

630. Water Moisture Level: 167

629. Water Moisture Level: 167

628. Water Moisture Level: 167

627. Water Moisture Level: 167

626. Water Moisture Level: 167

625. Water Moisture Level: 167

624. Water Moisture Level: 167

623. Water Moisture Level: 167

622. Water Moisture Level: 167

621. Water Moisture Level: 167

620. Water Moisture Level: 167

619. Water Moisture Level: 167

618. Water Moisture Level: 167

617. Water Moisture Level: 167

616. Water Moisture Level: 167

615. Water Moisture Level: 167

614. Water Moisture Level: 167

613. Water Moisture Level: 167

612. Water Moisture Level: 167

611. Water Moisture Level: 167

610. Water Moisture Level: 167

609. Water Moisture Level: 167

608. Water Moisture Level: 167

607. Water Moisture Level: 167

606. Water Moisture Level: 167

605. Water Moisture Level: 167

604. Water Moisture Level: 167

603. Water Moisture Level: 167

602. Water Moisture Level: 167

601. Water Moisture Level: 167

600. Water Moisture Level: 167

599. Water Moisture Level: 167

598. Water Moisture Level: 167

597. Water Moisture Level: 167

596. Water Moisture Level: 167

595. Water Moisture Level: 167

594. Water Moisture Level: 167

593. Water Moisture Level: 167

592. Water Moisture Level: 167

591. Water Moisture Level: 167

590. Water Moisture Level: 167

589. Water Moisture Level: 167

588. Water Moisture Level: 167

587. Water Moisture Level: 167

586. Water Moisture Level: 167

585. Water Moisture Level: 167

584. Water Moisture Level: 167

583. Water Moisture Level: 167

582. Water Moisture Level: 167

581. Water Moisture Level: 167

580. Water Moisture Level: 167

579. Water Moisture Level: 167

578. Water Moisture Level: 167

577. Water Moisture Level: 167

576. Water Moisture Level: 167

575. Water Moisture Level: 1167

574. Water Moisture Level: 167

573. Water Moisture Level: 167

572. Water Moisture Level: 167

571. Water Moisture Level: 167

570. Water Moisture Level: 167

569. Water Moisture Level: 167

568. Water Moisture Level: 167

567. Water Moisture Level: 167

566. Water Moisture Level: 167

565. Water Moisture Level: 167

564. Water Moisture Level: 167

563. Water Moisture Level: 167

562. Water Moisture Level: 167

561. Water Moisture Level: 167

560. Water Moisture Level: 167

559. Water Moisture Level: 167

558. Water Moisture Level: 167

557. Water Moisture Level: 167

556. Water Moisture Level: 167

555. Water Moisture Level: 167

554. Water Moisture Level: 167

553. Water Moisture Level: 167

552. Water Moisture Level: 167

551. Water Moisture Level: 167

550. Water Moisture Level: 167

549. Water Moisture Level: 1

548. Water Moisture Level: 167

547. Water Moisture Level: 167

546. Water Moisture Level: 167

545. Water Moisture Level: 167

544. Water Moisture Level: 167

543. Water Moisture Level: 167

542. Water Moisture Level: 167

541. Water Moisture Level: 6167

540. Water Moisture Level: 118

539. Water Moisture Level: 118

538. Water Moisture Level: 118

537. Water Moisture Level: 118

536. Water Moisture Level: 117

535. Water Moisture Level: 118

534. Water Moisture Level: 117

533. Water Moisture Level: 117

532. Water Moisture Level: 117

531. Water Moisture Level: 117

530. Water Moisture Level: 117

529. Water Moisture Level: 117

528. Water Moisture Level: 117

527. Water Moisture Level: 117

526. Water Moisture Level: 117

525. Water Moisture Level: 117

524. Water Moisture Level: 7

523. Water Moisture Level: 117

522. Water Moisture Level: 117

521. Water Moisture Level: 117

520. Water Moisture Level: 117

519. Water Moisture Level: 117

518. Water Moisture Level: 1

517. Water Moisture Level: 0

516. Water Moisture Level: 0

515. Water Moisture Level: 0

514. Water Moisture Level: 0

513. Water Moisture Level: 0

512. Water Moisture Level: 0

511. Water Moisture Level: 0

510. Water Moisture Level: 0

509. Water Moisture Level: 0

508. Water Moisture Level: 0

507. Water Moisture Level: 0

506. Water Moisture Level: 0

505. Water Moisture Level: 0

504. Water Moisture Level: 0

503. Water Moisture Level: 0

502. Water Moisture Level: 0

501. Water Moisture Level: 0

500. Water Moisture Level: 0

499. Water Moisture Level: 0

498. Water Moisture Level: 0

497. Water Moisture Level: 0

496. Water Moisture Level: 0

495. Water Moisture Level: 0

494. Water Moisture Level: 0

493. Water Moisture Level: 0

492. Water Moisture Level: 0

491. Water Moisture Level: 0

490. Water Moisture Level: 0

489. Water Moisture Level: 0

488. Water Moisture Level: 0

487. Water Moisture Level: 0

486. Water Moisture Level: 0

485. Water Moisture Level: 0

484. Water Moisture Level: 0

483. Water Moisture Level: 0

482. Water Moisture Level: 0

481. Water Moisture Level: 0

480. Water Moisture Level: 0

479. Water Moisture Level: 0

478. Water Moisture Level: 0

477. Water Moisture Level: 0

476. Water Moisture Level: 0

475. Water Moisture Level: 0

474. Water Moisture Level: 0

473. Water Moisture Level: 0

472. Water Moisture Level: 0

471. Water Moisture Level: 0

470. Water Moisture Level: 0

469. Water Moisture Level: 0

468. Water Moisture Level: 0

467. Water Moisture Level: 0

466. Water Moisture Level: 0

465. Water Moisture Level: 0

464. Water Moisture Level: 0

463. Water Moisture Level: 0

462. Water Moisture Level: 0

461. Water Moisture Level: 0

460. Water Moisture Level: 0

459. Water Moisture Level: 0

458. Water Moisture Level: 0

457. Water Moisture Level: 0

456. Water Moisture Level: 0

455. Water Moisture Level: 0

454. Water Moisture Level: 0

453. Water Moisture Level: 0

452. Water Moisture Level: 0

451. Water Moisture Level: 0

450. Water Moisture Level: 0

449. Water Moisture Level: 0

448. Water Moisture Level: 0

447. Water Moisture Level: 0

446. Water Moisture Level: 0

445. Water Moisture Level: 0

444. Water Moisture Level: 0

443. Water Moisture Level: 0

442. Water Moisture Level: 0

441. Water Moisture Level: 0

440. Water Moisture Level: 0

439. Water Moisture Level: 0

438. Water Moisture Level: 0

437. Water Moisture Level: 0

436. Water Moisture Level: 0

435. Water Moisture Level: 0

434. Water Moisture Level: 0

433. Water Moisture Level: 0

432. Water Moisture Level: 0

431. Water Moisture Level: 0

430. Water Moisture Level: 0

429. Water Moisture Level: 0

428. Water Moisture Level: 0

427. Water Moisture Level: 0

426. Water Moisture Level: 0

425. Water Moisture Level: 0

424. Water Moisture Level: 0

423. Water Moisture Level: 0

422. Water Moisture Level: 0

421. Water Moisture Level: 0

420. Water Moisture Level: 0

419. Water Moisture Level: 0

418. Water Moisture Level: 0

417. Water Moisture Level: 0

416. Water Moisture Level: 0

415. Water Moisture Level: 0

414. Water Moisture Level: 0

413. Water Moisture Level: 0

412. Water Moisture Level: 0

411. Water Moisture Level: 0

410. Water Moisture Level: 0

409. Water Moisture Level: 0

408. Water Moisture Level: 0

407. Water Moisture Level: 0

406. Water Moisture Level: 0

405. Water Moisture Level: 0

404. Water Moisture Level: 0

403. Water Moisture Level: 0

402. Water Moisture Level: 0

401. Water Moisture Level: 0

400. Water Moisture Level: 0

399. Water Moisture Level: 0

398. Water Moisture Level: 0

397. Water Moisture Level: 0

396. Water Moisture Level: 0

395. Water Moisture Level: 0

394. Water Moisture Level: 0

393. Water Moisture Level: 0

392. Water Moisture Level: 0

391. Water Moisture Level: 0

390. Water Moisture Level: 0

389. Water Moisture Level: 0

388. Water Moisture Level: 0

387. Water Moisture Level: 0

386. Water Moisture Level: 0

385. Water Moisture Level: 0

384. Water Moisture Level: 0

383. Water Moisture Level: 0

382. Water Moisture Level: 0

381. Water Moisture Level: 0

380. Water Moisture Level: 0

379. Water Moisture Level: 0

378. Water Moisture Level: 0

377. Water Moisture Level: 0

376. Water Moisture Level: 0

375. Water Moisture Level: 0

374. Water Moisture Level: 0

373. Water Moisture Level: 0

372. Water Moisture Level: 0

371. Water Moisture Level: 0

370. Water Moisture Level: 0

369. Water Moisture Level: 0

368. Water Moisture Level: 0

367. Water Moisture Level: 0

366. Water Moisture Level: 0

365. Water Moisture Level: 0

364. Water Moisture Level: 0

363. Water Moisture Level: 0

362. Water Moisture Level: 0

361. Water Moisture Level: 0

360. Water Moisture Level: 0

359. Water Moisture Level: 0

358. Water Moisture Level: 0

357. Water Moisture Level: 0

356. Water Moisture Level: 0

355. Water Moisture Level: 0

354. Water Moisture Level: 0

353. Water Moisture Level: 0

352. Water Moisture Level: 0

351. Water Moisture Level: 0

350. Water Moisture Level: 0

349. Water Moisture Level: 0

348. Water Moisture Level: 0

347. Water Moisture Level: 0

346. Water Moisture Level: 0

345. Water Moisture Level: 0

344. Water Moisture Level: 0

343. Water Moisture Level: 0

342. Water Moisture Level: 0

341. Water Moisture Level: 0

340. Water Moisture Level: 0

339. Water Moisture Level: 0

338. Water Moisture Level: 0

337. Water Moisture Level: 0

336. Water Moisture Level: 0

335. Water Moisture Level: 0

334. Water Moisture Level: 0

333. Water Moisture Level: 0

332. Water Moisture Level: 0

331. Water Moisture Level: 0

330. Water Moisture Level: 0

329. Water Moisture Level: 0

328. Water Moisture Level: 0

327. Water Moisture Level: 0

326. Water Moisture Level: 0

325. Water Moisture Level: 0

324. Water Moisture Level: 0

323. Water Moisture Level: 0

322. Water Moisture Level: 0

321. Water Moisture Level: 0

320. Water Moisture Level: 0

319. Water Moisture Level: 0

318. Water Moisture Level: 0

317. Water Moisture Level: 0

316. Water Moisture Level: 0

315. Water Moisture Level: 0

314. Water Moisture Level: 0

313. Water Moisture Level: 0

312. Water Moisture Level: 0

311. Water Moisture Level: 0

310. Water Moisture Level: 0

309. Water Moisture Level: 0

308. Water Moisture Level: 0

307. Water Moisture Level: 0

306. Water Moisture Level: 0

305. Water Moisture Level: 0

304. Water Moisture Level: 0

303. Water Moisture Level: 0

302. Water Moisture Level: 0

301. Water Moisture Level: 0

300. Water Moisture Level: 0

299. Water Moisture Level: 0

298. Water Moisture Level: 0

297. Water Moisture Level: 0

296. Water Moisture Level: 0

295. Water Moisture Level: 0

294. Water Moisture Level: 0

293. Water Moisture Level: 0

292. Water Moisture Level: 0

291. Water Moisture Level: 0

290. Water Moisture Level: 0

289. Water Moisture Level: 0

288. Water Moisture Level: 0

287. Water Moisture Level: 0

286. Water Moisture Level: 0

285. Water Moisture Level: 0

284. Water Moisture Level: 0

283. Water Moisture Level: 0

282. Water Moisture Level: 0

281. Water Moisture Level: 0

280. Water Moisture Level: 0

279. Water Moisture Level: 0

278. Water Moisture Level: 0

277. Water Moisture Level: 0

276. Water Moisture Level: 0

275. Water Moisture Level: 0

274. Water Moisture Level: 0

273. Water Moisture Level: 0

272. Water Moisture Level: 0

271. Water Moisture Level: 0

270. Water Moisture Level: 0

269. Water Moisture Level: 0

268. Water Moisture Level: 0

267. Water Moisture Level: 0

266. Water Moisture Level: 0

265. Water Moisture Level: 0

264. Water Moisture Level: 0

263. Water Moisture Level: 0

262. Water Moisture Level: 0

261. Water Moisture Level: 0

260. Water Moisture Level: 0

259. Water Moisture Level: 0

258. Water Moisture Level: 0

257. Water Moisture Level: 0

256. Water Moisture Level: 0

255. Water Moisture Level: 0

254. Water Moisture Level: 0

253. Water Moisture Level: 0

252. Water Moisture Level: 0

251. Water Moisture Level: 0

250. Water Moisture Level: 0

249. Water Moisture Level: 0

248. Water Moisture Level: 0

247. Water Moisture Level: 0

246. Water Moisture Level: 0

245. Water Moisture Level: 0

244. Water Moisture Level: 0

243. Water Moisture Level: 0

242. Water Moisture Level: 0

241. Water Moisture Level: 0

240. Water Moisture Level: 0

239. Water Moisture Level: 0

238. Water Moisture Level: 0

237. Water Moisture Level: 0

236. Water Moisture Level: 0

235. Water Moisture Level: 0

234. Water Moisture Level: 0

233. Water Moisture Level: 0

232. Water Moisture Level: 0

231. Water Moisture Level: 0

230. Water Moisture Level: 0

229. Water Moisture Level: 0

228. Water Moisture Level: 0

227. Water Moisture Level: 0

226. Water Moisture Level: 0

225. Water Moisture Level: 0

224. Water Moisture Level: 0

223. Water Moisture Level: 0

222. Water Moisture Level: 0

221. Water Moisture Level: 0

220. Water Moisture Level: 0

219. Water Moisture Level: 0

218. Water Moisture Level: 0

217. Water Moisture Level: 0

216. Water Moisture Level: 0

215. Water Moisture Level: 0

214. Water Moisture Level: 0

213. Water Moisture Level: 0

212. Water Moisture Level: 0

211. Water Moisture Level: 0

210. Water Moisture Level: 0

209. Water Moisture Level: 0

208. Water Moisture Level: 0

207. Water Moisture Level: 0

206. Water Moisture Level: 0

205. Water Moisture Level: 0

204. Water Moisture Level: 0

203. Water Moisture Level: 0

202. Water Moisture Level: 0

201. Water Moisture Level: 0

200. Water Moisture Level: 0

199. Water Moisture Level: 0

198. Water Moisture Level: 0

197. Water Moisture Level: 0

196. Water Moisture Level: 0

195. Water Moisture Level: 0

194. Water Moisture Level: 0

193. Water Moisture Level: 0

192. Water Moisture Level: 0

191. Water Moisture Level: 0

190. Water Moisture Level: 0

189. Water Moisture Level: 0

188. Water Moisture Level: 0

187. Water Moisture Level: 0

186. Water Moisture Level: 0

185. Water Moisture Level: 0

184. Water Moisture Level: 0

183. Water Moisture Level: 0

182. Water Moisture Level: 0

181. Water Moisture Level: 0

180. Water Moisture Level: 0

179. Water Moisture Level: 0

178. Water Moisture Level: 0

177. Water Moisture Level: 0

176. Water Moisture Level: 0

175. Water Moisture Level: 0

174. Water Moisture Level: 0

173. Water Moisture Level: 0

172. Water Moisture Level: 0

171. Water Moisture Level: 0

170. Water Moisture Level: 0

169. Water Moisture Level: 0

168. Water Moisture Level: 0

167. Water Moisture Level: 0

166. Water Moisture Level: 0

165. Water Moisture Level: 0

164. Water Moisture Level: 0

163. Water Moisture Level: 0

162. Water Moisture Level: 0

161. Water Moisture Level: 0

160. Water Moisture Level: 0

159. Water Moisture Level: 0

158. Water Moisture Level: 0

157. Water Moisture Level: 0

156. Water Moisture Level: 0

155. Water Moisture Level: 0

154. Water Moisture Level: 0

153. Water Moisture Level: 0

152. Water Moisture Level: 0

151. Water Moisture Level: 0

150. Water Moisture Level: 0

149. Water Moisture Level: 0

148. Water Moisture Level: 0

147. Water Moisture Level: 0

146. Water Moisture Level: 0

145. Water Moisture Level: 0

144. Water Moisture Level: 0

143. Water Moisture Level: 0

142. Water Moisture Level: 0

141. Water Moisture Level: 0

140. Water Moisture Level: 0

139. Water Moisture Level: 0

138. Water Moisture Level: 0

137. Water Moisture Level: 0

136. Water Moisture Level: 0

135. Water Moisture Level: 0

134. Water Moisture Level: 0

133. Water Moisture Level: 0

132. Water Moisture Level: 0

131. Water Moisture Level: 0

130. Water Moisture Level: 0

129. Water Moisture Level: 0

128. Water Moisture Level: 0

127. Water Moisture Level: 0

126. Water Moisture Level: 0

125. Water Moisture Level: 0

124. Water Moisture Level: 0

123. Water Moisture Level: 0

122. Water Moisture Level: 0

121. Water Moisture Level: 0

120. Water Moisture Level: 0

119. Water Moisture Level: 0

118. Water Moisture Level: 0

117. Water Moisture Level: 0

116. Water Moisture Level: 0

115. Water Moisture Level: 0

114. Water Moisture Level: 0

113. Water Moisture Level: 0

112. Water Moisture Level: 0

111. Water Moisture Level: 0

110. Water Moisture Level: 0

109. Water Moisture Level: 0

108. Water Moisture Level: 0

107. Water Moisture Level: 0

106. Water Moisture Level: 0

105. Water Moisture Level: 0

104. Water Moisture Level: 0

103. Water Moisture Level: 0

102. Water Moisture Level: 0

101. Water Moisture Level: 0

100. Water Moisture Level: 0

99. Water Moisture Level: 0

98. Water Moisture Level: 0

97. Water Moisture Level: 0

96. Water Moisture Level: 0

95. Water Moisture Level: 0

94. Water Moisture Level: 0

93. Water Moisture Level: 0

92. Water Moisture Level: 0

91. Water Moisture Level: 0

90. Water Moisture Level: 0

89. Water Moisture Level: 0

88. Water Moisture Level: 0

87. Water Moisture Level: 0

86. Water Moisture Level: 0

85. Water Moisture Level: 0

84. Water Moisture Level: 0

83. Water Moisture Level: 0

82. Water Moisture Level: 0

81. Water Moisture Level: 0

80. Water Moisture Level: 0

79. Water Moisture Level: 0

78. Water Moisture Level: 0

77. Water Moisture Level: 0

76. Water Moisture Level: 0

75. Water Moisture Level: 0

74. Water Moisture Level: 0

73. Water Moisture Level: 0

72. Water Moisture Level: 0

71. Water Moisture Level: 0

70. Water Moisture Level: 0

69. Water Moisture Level: 0

68. Water Moisture Level: 0

67. Water Moisture Level: 0

66. Water Moisture Level: 0

65. Water Moisture Level: 0

64. Water Moisture Level: 0

63. Water Moisture Level: 0

62. Water Moisture Level: 0

61. Water Moisture Level: 0

60. Water Moisture Level: 0

59. Water Moisture Level: 0

58. Water Moisture Level: 0

57. Water Moisture Level: 0

56. Water Moisture Level: 0

55. Water Moisture Level: 0

54. Water Moisture Level: 0

53. Water Moisture Level: 0

52. Water Moisture Level: 0

51. Water Moisture Level: 0

50. Water Moisture Level: 0

49. Water Moisture Level: 0

48. Water Moisture Level: 0

47. Water Moisture Level: 0

46. Water Moisture Level: 0

45. Water Moisture Level: 0

44. Water Moisture Level: 0

43. Water Moisture Level: 0

42. Water Moisture Level: 0

41. Water Moisture Level: 0

40. Water Moisture Level: 0

39. Water Moisture Level: 0

38. Water Moisture Level: 0

37. Water Moisture Level: 0

36. Water Moisture Level: 0

35. Water Moisture Level: 0

34. Water Moisture Level: 0

33. Water Moisture Level: 0

32. Water Moisture Level: 0

31. Water Moisture Level: 0

30. Water Moisture Level: 0

29. Water Moisture Level: 0

28. Water Moisture Level: 0

27. Water Moisture Level: 0

26. Water Moisture Level: 0

25. Water Moisture Level: 0

24. Water Moisture Level: 0

23. Water Moisture Level: 0

22. Water Moisture Level: 0

21. Water Moisture Level: 0

20. Water Moisture Level: 0

19. Water Moisture Level: 0

18. Water Moisture Level: 0

17. Water Moisture Level: 0

16. Water Moisture Level: 0

15. Water Moisture Level: 0

14. Water Moisture Level: 0

13. Water Moisture Level: 0

12. Water Moisture Level: 0

11. Water Moisture Level: 0

10. Water Moisture Level: 0

9. Water Moisture Level: 0

8. Water Moisture Level: 0

7. Water Moisture Level: 0

6. Water Moisture Level: 0

5. Water Moisture Level: 0

4. Water Moisture Level: 0

3. Water Moisture Level: 0

2. Water Moisture Level: 0

1. Water Moisture Level: 0

Wata e378ca6b33317addbc6509be79319beb62b14b818a47e708a92a2f603fc0820d

Wata is an Internet of Things hack built at the Water/Energy Nexus Hackathon which uses an Arduino, Ethernet shield, and homemade water moisture sensor to detect water moisture in the farming land.